World Template

Služby

Geodézie v katastru nemovitostí

• geometrické plány pro rozdělení pozemku, zápis budov, věcných břemen a zpřesněné hranice pozemku do katastru

• vytyčení hranic pozemků

Inženýrská geodézie

• zaměření inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, el.vedení, VO, sdělovací kabely atd.)

• mapové podklady pro projekt

• vytyčení polohy staveb a inženýrských sítí

• kontrolní měření v průběhu výstavby

• zaměření skutečného provedení staveb

• měření posunů, sledování deformací

Ostatní práce

• zprostředkování vypracování smluv (kupních, darovacích , atd.)

• poradenství v oboru katastru nemovitostí, vkladu a zápisu do KN